top of page
Silver Jubilee Brief Reports

                                               Zomi Chirstian Fellowship, Delhi, kum 25 a cinna 27th February 2007 in Free Church, Parliament Street,

                                               New Delhi ah thupitakin lawpna neih a hi. Hih Silver Jubilee lawpna programme zingsang lam 10:30 in kipan  a nitak 5:00 p.m. in programme ki zo hi. Evan T.K. Lian leh Mrs. Grace Neihsial ten programme makai hihna siamtak leh nuamtak in ong laksak uhi.
“To God be the Glory” (Psalms 29:2) thupi a zang in Pasian kiangah kipahna tawh hih hun nuamtak in zang ahi hi. Praise and Worship team te makaihna in mipi paikhawmten Pasian Phatna nuamtak in neih ziah ziah khit ciangin, Rev.G.K. Joshua, Pastor, ZCF in Jubilee honna thumna nei in, Makai masa te, Advisor , Pastor tuam tuam te leh tulel a fellowship tuam tuam makai 25 ten Jubilee dak 25 vei khetna leh meivak 25 vakna nei in hun pat ahi. Tua khitin Jubilee slogan Upa N. Thang za Khen makaih na tawh Pasian thupha ngetna leh Jubilee tungtawn a suahtakna lakna hun mipi in kiko zuazua in awng ziah ziah uh hi. Hih Jubilee tungtawn ah suahtakna leh nopna, kithutuahna leh damna te ong omna ding in mipi te Pasian minin thupha ki pe ziah ziah hi.

Youth Choir

Vaidawnna leh ZCF, Delhi, hong kiphuh khiat zia leh Pasian in ZCF a makaih zia ZCF Chairman, Mr. G. Swan Za Lian in genna nei hi. Aman a gena a, Pasian makaihna kia bek tawh kum 25 mel kimu thei ahihmanin, Pasian thupi na teng teng I Pia hi, ci hi. A gen toh zelna ah , hih fellowship tungtawn in mi 8 full-time a ding kipia uh a, tulel in missionary mi 5 ki vak hi ci hi. Member 400 val pha in, Pasian hehpihna tawh hih Fellowship in mailam nawt to zel ahihmanin, Pasian a muanhuai dan gen pi in nei hi. Hih Fellowship a pat in Fellowship dang dang 7/8 inn tuan khia in, tu in Mother Church suakta hi. ZCF in Zo Pau tuam tuam a Pasian bia in phat ahihmanin, Fellowship dang te tawh a kibat lohna khat ahi hi zong ci hi.

ZCF, Delhi, a kiphutkhiat nung a kipan hih ni tan a ana phamsa te phawk gige Mr. Khakhai Zou, Vice Chairman makaihna tawh neih ahi. Makai/member a na phamsa te Pu.N. Gouzagin,Ex-MP, Pu Thangkhanpau Guite(Advisor),Dr. Hempao Lhungdim(Chairman) Rev. Khup Za Go(Pastor), Mrs. Mary Simte Bajaj(Executive Member), Tg. Kaizalian(Member), Tg.Thangkhanlian(Member), Tg. Kap Do Nang te ahi uhi. Amaute itna leh phawk tawntungna in minute khat daidide in mipi in hun zang hi.

Silver Jubilee

Delhi a Church/Fellowship tuam tuam om te, EBC, EOC, NTBC, Gangte Christian Fellowship, Kuki Worship Service, Vaiphei Christian Fellowship, Hmar Christian Fellowship, Manipur Christian Fellowship, Church of Christ etc in hih jubilee a uap banuah amau lapawl hoihtak tak tak hong sa in, Jubilee nuam sak mah mah uhi. Tua banah ZCF Calcutta, ZCF Guwahati a pat in hih Jubilee lawpna ong uap thei uh hi. Lapawl ngaih nop mah mah ZCF Choir, Hmar Christian Fellowship, Vikaspuri Prayer Cell, Evangelical Baptist Convention Church, Vaiphei Christian Fellowship, Kuki Worship Service, Manipur Christian Fellowship ten Pasian phatna in siam tak in sa chiat banah, la siam tak tak Lia-le-Tang, Lianpi, Chochong, Seasonal Winds, David & Thianching, Care and Concern Ministry, The Jewels, Ms. Florence leh a dang dang ten zong Pasian phatna la ngaih tak tak sa uh hi. Tua kia hilo in Recitation Tg. Go Sawm leh Lia Liannu a pat in ngaih khiat in om hi. Lia Liannu Psalm 119 pumpi gen a hihmanin, Zo Khuak computer nei na hihmanin, Pasian in thupha tampi ong pia sem sem hen ciin Upa Thang Za Khen kiko khe zua zua hi. Lia leh Tang ten Jubilee a ding a la phuah giat uh sa in lam tawh hong lak uhi. Hih Jubilee a ding in la thak thum kiphuak a, Rev. G.K. Joshua in a phuah “Halleluiah” cih ZCF Choir in sa uhi. A dang la kiphuak te pen, Vikaspuri Zomi Prayer Cell leh Lia leh Tang te sak ahi hi.

ZCF, Delhi, in Missionary tulel in nga support a, tua te lakah ah 3 a kihel uh a, amauten zong Mission Field Report na nei uh hi. Pastor K.C. Thomas in Punjab Nission Field Report pia a, Evan Totong in Delhi Mission Field Report piakna nei hi. Pasian gama ding a a sepna thu uh, zak ciangin, mipi ong tha thosak mah mah hi. Mission Board in Missionary love-gift Rs.1000/- ciat piakkhiatna zong nei uh hi.
Hih hun in, Pu V. Dongzathang, IRS (Retd.), Founder Chairman in thugen na nei hi. Tua banah, Rev. Patrick Motilal, Pastor, Free Church, Pu K. Kipgen, IAS(Rtd.), Rev. Raja Singh, IEM, Dr H.T. Sangliana, M.P. (Lok Sabha) leh a dang dang ten zong thugenna neih ban uah Jubilee Greetings mun tuam tuam a pat in tampi muh in om hi.
Silver Jubilee Souvenir Board in Souvenir “Rock of Ages” cih honna Pu Dongzathang, IRS (Retd.), Founder Chairman, in nei hi. Tua Souvenir sungah thu hoih tampi kigelh ahihmanin, a lei kha khempeuh in manpha sa uhi. Tua banah, ZCF makai a ana pang kha sa te leh ulian zantakhuai tak tak a uap te Mementos piakna zong neih ahi hi.
Hih Silver Jubilee ni in, ana phamsa “Rev. Khup Za Go one time Memorial Award on Outstanding Christian Leadrship and Service” piakna zong nei ahi hi. Hih award pen Rev. Dino L. Touthang, Executive Director, EFICOR & Chairman Unau Joint Christian Fellowship, Delhi kiangah Rev. G.K. Joshua in piak khiatna nei hi. Tua hun sung in Mrs. Khup Za Go leh a tate zong ong ding khia in mipi mai ah ong om ciangun, mipi paikhawmte nakngekna sak in, mit san liap luap in tampi om uhi. Hih Award kipe pen Citation, Memento leh Rs.5000/- ahi hi.

Khalam annkuang luina Rev. (Dr.) J.M. Paupu, General Secretary, CBCNEI, in nei a, Jeremiah 29:4-14 pansanin Delhi a Zomite Pasian in hong koihna hang pen ginglote lakah Pasian zong a ama deih dan a khosa ding in, ih omna khotang te ettawn tak hi a Pasian thutak hinkhiat pih ding ahi ci in mipi te hanthawtna nei hi. Mipi paikhawmte tou mah mah ahihmanin, Pasian deihbanga om ding hanciamna tawh lungsim bawl in mipi ten sang mah mah uhi.

Lungdam thu puakna Pa Haulienkap, Jt. Secretary in siamtak in ong gen hi. Hih Jubilee a ding tawh kisai a, thu leh la, thumna, sum leh pai hiin deihsak na ong khak teng teng kiangah lungdamthu genseng loh a puak banah, Pasian thupi na a pia hi.
Hun khakna dingin mipi in”Topa Hoih hi, Topa Lian HI” cih sa zua zua in hun sa lo takin Jubilee khakna thuma Rev. Khamkhanchin, Pastor,EBC in nei hi. Tua khit in angkuang luina nei in nuamtak in Zomi Christian Fellowship, Delhi, Silver Jubilee lawpna zou ahi hi. Jubilee lawp sung a ong pai Zo suante leh a dang dang te mi 1000 bang hiding a tuat ahi hi. Hih sung mah a ut dan dan a dawn theih ding in Coffee/Tea/Soup sung nitum in Hindustan Lever a pat in kimu hi. Jubilee programme video coverage hoihtak in kibawl in hawm khiat theihpah ding lam et ahi hi.
Topa’n thupi na, pahtawina teng teng tang ta hen Amen!!

bottom of page