top of page

2010-11 ZCF Delhi MakaiteJanuary 9th, 2010

2010-11 ZCF Delhi Makaite:
27th December 2009 in ZCF makai ding 2010-11 ding kiteelna bangmah buaina omlo in kizo hi.  A nuai a bang in department khempeuh a ding makai ding te kiteel hi.

Executive Committee:
Chairman:                   Pa G Swan Za Lian
Vice Chairman:           Pa Khakhai Zou
Secretary:                   Pa Hau Lian Kap
Assistant Secretary:    Pa N Gin Sian Lian Pau
Treasurer:                   Pa Lamboi Naulak

Women’s Department:
Chairperson:               Nu Vungneihching
Vice Chairperson:       Dr Siasian
Secretary:                   Nu Cing Lian Kim
Assistant Secretary:    Nu Ngaih Zual
Treasurer:                   Nu Ching Lian

Youth Department:
Chairman:                   Tg Nelson Thang Khan Lal
Vice Chairman:           Tg Kam Muan Mung
Secretary:                   Tg Samuel Samte
Assistant Secretary:    Tg Lamboi Suantak
Treasurer:                   Lia Haute

bottom of page